PRAVIDLÁ SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE „Sťahuj appku a vyhraj“

 1. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

Spotrebiteľskú súťaž „Sťahuj appku a vyhraj“ organizuje spoločnosť Trenčín Retail Park a.s.; so sídlom: Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 50 189 263, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 6339/B (ďalej len „organizátor“).

Spotrebiteľská súťaž sa riadi výlučne týmito oficiálnymi pravidlami súťaže (ďalej len „pravidlá“), ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej len „súťaž“).

 1. PRAVIDLÁ ÚČASTI V SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽI

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba staršia ako 16 rokov, ktorá súhlasí s nižšie uvedenými podmienkami súťaže a zároveň ich spĺňa (ďalej len „súťažiaci“). Súťaže sa nemôžu zúčastniť osoby, ktoré sú v dodávateľsko-odberateľskom obchodno-právnom vzťahu k organizátorovi, ďalej osoby v pracovno-právnom alebo inom obdobnom vzťahu (napríklad osoby pôsobiace ako štatutárne orgány) k organizátorovi alebo k spoločnostiam, ktoré sa na súťaži akýmkoľvek iným spôsobom podieľajú, zamestnanci nájomcov jednotiek v OC Laugaricio a ďalej blízke osoby všetkých vyššie uvedených osôb – okrem blízkych osôb pracovníkov nájomcov predajní v OC Laugaricio, adresa Belá 7271, 911 01 Trenčín (ďalej len „OC Laugaricio“).

Ak sa do súťaže zapojí fyzická osoba, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, v prípade jeho vylosovania ako výhercu prevezme výhru jeho zákonný zástupca alebo opatrovník.

 1. TRVANIE SPOTREBITEĽSKEJ SÚŤAŽE

Spotrebiteľská súťaž začína 1.5.2021 o 9.00 hod. a končí 31.5.2021 o 21.00 hod.

 

 1. PODMIENKY SÚŤAŽE

Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže iba pri splnení predpokladu, že si v prvom kroku stiahne do svojho mobilného telefónu mobilnú aplikáciu Laugaricio appka, ktorá je dostupná na  Google Play a na Apple App Store (ďalej taktiež ako „Appka“) a vytvorí si v ňom účet podľa pokynov Appky. Na vytvorenie účtu v Appke musí zadať e-mail alebo sa prihlásiť cez svoj účet prostredníctvom Facebooku.

Do súťaže bude zaradený každý súťažiaci, ktorý v čase trvania súťaže stiahne do svojho mobilného telefónu Appku a vytvorí si v nej účet vyššie uvedeným spôsobom.

Ak si fyzická osoba Appku do svojho mobilného telefónu iba nahrá a ďalej nerobí ďalšie kroky nutné pre účasť v súťaži, účastníkom súťaže sa nestáva, avšak v Appke môže využívať aj iné jej funkcie či sekcie nesúvisiace so súťažou.

 1. PRINCÍP ŽREBOVANIA VÝHRY

Žrebovanie bude prebiehať náhodným vygenerovaním výhercov prostredníctvom automatizovaného elektronického programu.

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť zo žrebovania ceny takých súťažiacich, ktorí nespĺňajú všetky podmienky uvedené v tejto súťaži. Ak napriek tomu bude vyžrebovaný súťažiaci, ktorý nespĺňa stanovené podmienky, vyžrebovanie takéhoto súťažiaceho bude považované za neplatné a prebehne žrebovanie náhradného výhercu.

 1. VÝHRY

Všetky výhry, spolu sa súťaží o 20 výhier, sú zverejnené aj na stránke www.laugaricioappka.sk. Výhry sú rozdelené podľa svojej hodnoty od najmenej hodnotnej po hlavnú výhru s najväčšou hodnotou. Výhry:

 1. POSTUP PRI VYHLÁSENÍ A ODOVZDÁVANÍ VÝHIER

Výhercami všetkých cien budú vyhlásení účastníci, ktorí budú vyžrebovaní postupne v poradí od prvej výhry po výhru poslednú, to znamená, že prvý vyžrebovaný účastník súťaže vyhrá prvú výhru, druhý druhú výhru, a tak až po vyžrebovanie poslednej výhry. Jeden výherca môže vyhrať iba jednu výhru. Výhercovia jednotlivých cien budú zverejnení na stránke www.laugaricioappka.sk  a budú kontaktovaní prostredníctvom Appky. Všetci výhercovia sa musia pri preberaní výhry identifikovať stiahnutou Appkou vo svojom telefóne. Ak sa preukáže, že daný výherca uviedol nesprávne alebo falošné údaje, zaniká mu nárok na danú výhru a táto môže byť použitá na ďalšie účely súťaže.

Ak sa do súťaže zapojí fyzická osoba, ktorá nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, v prípade jeho vylosovania ako výhercu prevezme výhru jeho zákonný zástupca alebo opatrovník.

Výhry je možné prevziať len osobne na infopulte Pardon v OC Laugaricio, počas dní pondelok – nedeľa v čase od 10.00 do 18.00 hod.,  najneskôr však do 30.6.2021.

Ceny nevyzdvihnuté do 30.6.2021 prepadajú v prospech organizátora súťaže.

 1. ZODPOVEDNOSŤ ORGANIZÁTORA SÚŤAŽE

Na výhry zo súťaže nevzniká právny nárok. Výherca môže výhru postúpiť na inú osobu iba so súhlasom organizátora súťaže. Organizátor súťaže si týmto vyhradzuje právo upraviť pravidlá súťaže

aj počas jej trvania, vrátane dĺžky jej trvania, či právo súťaž odvolať. V prípade odvolania súťaže zúčastnené osoby nemajú nárok na žiadne odškodnenie. Vymáhanie cien súdnou cestou je vylúčené.

Organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú nefunkčnosť Appky či akékoľvek technické ťažkosti Appky počas konania súťaže, ktorá bude mať za následok napr. to, že sa účastníkovi nenačíta uplatnenie zľavy.

 1. DANE

Ak hodnota výhry presiahne 350 Eur, je výherca povinný zdaniť výhru v sume presahujúcej sumu 350 Eur v zmysle § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) ako ostatný príjem v daňovom priznaní. Organizátor súťaže má povinnosť v zmysle § 8 ods. 10 cit. zákona o dani z príjmov oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny, ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady organizátora alebo poskytovateľa výhry. Ak ide o peňažnú výhru, daň z výhry sa vyberie zrážkou v súlade s § 34 zákona o dani z príjmov.

 1. OSTATNÉ USTANOVENIA

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto spotrebiteľskej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť spotrebiteľskú súťaž.

V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora súťaže konečné a záväzné.

Pokiaľ sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru týmto zaniká.

 1. OSOBNÉ ÚDAJE A OSOBNÉ PRÁVA

Organizátor súťaže sa pri spracovaní osobných údajov súťažiacich riadi Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 94/5/49/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)

Zapojením sa do súťaže dáva každý súťažiaci (ďalej len „zúčastnená osoba“) svoj bezvýhradný súhlas na použitie a spracovanie osobných údajov poskytnutých pre túto súťaž, v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa na marketingové účely organizátora súťaže a ich poskytnutie je dobrovoľné. Súťažiaci berie na vedomie, že súhlas so spracovaním svojich osobných údajov môže kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením doručeným na adresu sídla organizátora súťaže alebo emailom na info@oclaugaricio.sk. V ostatných prípadoch platia všeobecné podmienky spracovania osobných údajov organizátora súťaže, ktoré sú zverejnené na webovom sídle organizátora súťaže https://www.oclaugaricio.sk/spracovanie-osobnych-udajov/a-1298/

Výherca ako zúčastnená osoba zároveň udeľuje súhlas s bezplatným poskytnutím alebo zverejnením svojich osobných údajov organizátorom súťaže v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, a tiež súhlas s vytvorením, použitím a zverejnením jeho podobizne, iných obrazových alebo zvukových záznamov týkajúcich sa výhercu, a to na propagačné a marketingové účely spojené s vyhodnotením súťaže a propagáciou organizátora a jeho služieb, tieto ďalej uverejňovať a šíriť v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch.

Organizátor prehlasuje, že:

(i)         Bude s osobnými údajmi zúčastnenej osoby nakladať v súlade so všeobecnými záväznými právnymi predpismi,

(ii)        Poskytne osobné údaje tretím stranám len s predchádzajúcim súhlasom zúčastnenej osoby, alebo pokiaľ je to stanovené v týchto pravidlách alebo pokiaľ mu to ukladá všeobecne záväzný právny predpis,

(iii)       Osobné údaje zúčastnenej osoby budú sprístupnené len oprávneným osobám organizátora, prípadne tretím stranám v subdodávateľskom zmluvnom vzťahu k organizátorovi, ktorý zabezpečuje naplnenie účelu spracovania osobných údajov, ako je špecifikované vyššie (marketingové účely),

(iv)       Osobné údaje zúčastnenej osoby nebude sprístupňovať verejnosti bez predchádzajúceho súhlasu zúčastnenej osoby, pokiaľ tak nestanovujú tieto pravidlá,

(v)        Nepredpokladá, ani nie je zrejmé, že sa uskutoční prenos osobných údajov do iných krajín.

Zúčastnená osoba zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplne, aktuálne a pravdivé. Zúčastnená osoba zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bola organizátorom oboznámená s podmienkami spracovania osobných údajov a že jej boli známe všetky potrebné informácie zo strany organizátora podľa Zákona. Organizátor ďalej prehlasuje a zúčastnená osoba potvrdzuje, že bola oboznámená o všetkých svojich právach, ktoré sú stanovené Zákonom a o možnostiach ich využitia. Zúčastnená osoba taktiež vyjadruje svoj súhlas s pravidlami súťaže, pričom súhlasí, že ich bude v plnej miere dodržiavať.

 1. OFICIÁLNE PRAVIDLÁ

Účastníci súťaže sa môžu zoznámiť s jej oficiálnymi pravidlami na internetovej stránke organizátora www.laugaricioappka.sk. Výhra nebude výhercovi odovzdaná, pokiaľ výherca plne nevysloví svoj súhlas s týmito pravidlami a nesplní požiadavky z nich, pre neho vyplývajúce.

V Trenčíne, 1.5.2021                                                                Obchodné centrum Laugaricio

Prečítal som si pravidlá, ale ….

Ak ste si prečítali pravidlá, ale napriek tomu Vám je niečo nejasné, alebo máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať, aby Vám už nič nebránila zapojiť sa do súťaže, čerpať MEGA zľavy a získať šancu na výhru z našich 20 skvelých cien ….